หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อความทั้งหมด   
 
หน้าแรก
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ คะ
 บริการเงินกู้


การให้เงินกู้แก่สมาชิก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (2) เงินกู้สามัญ (3) เงินกู้พิเศษ (4) เงินกู้เพื่อการศึกษา

หลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

สมาชิกที่จะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน

วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท

การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ ไว้ดังนี้

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน

(2) วงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกรายหนึ่งกู้ได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

กรณีที่สมาชิกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และไม่เกินจำนวนหุ้นที่มีอยู่

(3) กำหนดงวดชำระหนี้เป็นรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกินห้างวดสัญญา สมาชิกที่ชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินไม่ครบตามสัญญาอาจขอกู้ใหม่ได้ เมื่อชำระหนี้ติดต่อกันมาแล้วสามงวด โดยให้นำเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่หักกลบลบหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายเดิม และให้สมาชิกได้รับเฉพาะเงินส่วนที่เหลือ

ในกรณีที่สมาชิกมีหนี้สินและอาจมีปัญหาในการชำระหนี้ สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะให้กู้น้อยกว่าสิทธิหรือไม่ให้กู้ก็ได้

เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์จะขอกู้เงินก็ให้ยื่นคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ และต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจึงจะมีสิทธิ กู้เงินได้ และต้องไม่อยู่ในระหว่างการผิดนัดงวดชำระหนี้กับสหกรณ์จนกว่าจะแก้ไขการผิดนัดงวดชำระหนี้นั้นจนเสร็จจึงจะยื่นขอกู้ได้


ขั้นตอนการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

สมาชิกแจ้งความจำนงขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ได้ที่สหกรณ์ฯ


เอกสารที่ต้องยื่นกู้


1. คำขอและหนังสือเพื่อเหตุฉุกเฉิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์

4. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินแทน กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจแนบพร้อมเอกสาร


หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ


1. สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาการขอกู้เงินสามัญ กรณีสมาชิกที่ขอกู้เงินรายนั้นขาดส่งค่าหุ้นรายเดือนและ/หรืองวดการชำระหนี้จนกว่าจะได้มีการชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว หรือค้ำประกันให้ผู้กู้แล้วไม่ชำระหนี้เป็นปัจจุบัน

2. สมาชิกที่จะได้รับเงินกู้สามัญนั้นต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันยื่นคำขอกู้เงินสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่าหกงวด

3. สหกรณ์จะให้วงเงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้จำนวนเท่าใดนั้น คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงความต้องการเงินกู้ที่แท้จริง ตามควรแก่ฐานะและความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกผู้นั้น โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) สมาชิกที่เป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือลูกจ้างประจำที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์

(ก) เงินกู้สามัญทั่วไป ภายในวงเงินไม่เกิน 600,000.00 บาท

(ข) เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา ภายในวงเงินไม่เกิน 60,000.00 บาท

(ค) เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท

ทั้งนี้สมาชิกที่ยื่นกู้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้


สมาชิกที่เป็นข้าราชการ

สมาชิกที่เป็นพนักงานจ้าง

- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี กู้ได้ 20 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท


- เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 6 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 100,000.00 บาท ทั้งนี้พิจารณาตามสัญญาจ้าง

- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี กู้ได้ 30 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 400,000.00 บาท


- เป็นสมาชิกเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป กู้ได้รับเงินกู้สามัญ 40 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 600,000.00 บาท4. มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอย่างน้อย ๑๐% ของเงินได้รายเดือน หลังจากชำระหนี้สหกรณ์แล้ว

สมาชิกที่ค้างชำระหนี้สหกรณ์ ต้องชำระให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยติดต่อกันหกเดือน จึงสามารถยื่นกู้สามัญในหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

กรณีที่สมาชิกหรือหน่วยงานใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้กู้ได้ยี่สิบเท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกินสองแสนบาท

การส่งคืนเงินกู้

ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นเงินต้นรายเดือนเท่า ๆ กัน (ยกเว้นสุดท้ายที่เหลือ) พร้อมดอกเบี้ย จำนวนงวดที่ชำระหนี้ต้องไม่เกิน 160 งวด


เอกสารประกอบการกู้เงิน

สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน/บัตรข้าราชการ ของผู้กู้และผู้ค้ำ

ประกันรวมทั้งคู่สมรส (ถ้ามี)

หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้/ ผู้ค้ำ

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหัก เงินเดือน ณ ที่จ่าย

เอกสารรับจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง จำนวน ๓ เดือนจากหน่วยงาน

เอกสารอื่นที่สหกรณ์เห็นว่าจำเป็นแก่การกู้รายนั้น


หมายเหตุ : ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องมาเซ็นต์สัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น


การค้ำประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) สมาชิกที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือลูกจ้างประจำต้องมีสมาชิกค้ำประกันเงินกู้จำนวน 2 คน

(2) สมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ต้องมีสมาชิกค้ำประกันจำนวนสามคน และให้มีข้าราชการประจำหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือลูกจ้างประจำอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ค้ำประกัน

(3) สมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือลูกจ้างประจำสามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน4 คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จะค้ำประกันให้สมาชิกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือลูกจ้างประจำไม่ได้
หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษ


วัตถุประสงค์การยื่นกู้


พิจารณาให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อต่อเติม ซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อซื้อที่ดิน เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อซื้อยานพาหนะ และเพื่อชำระหนี้สิน ภายในวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท


หลักเกณฑ์ในการกู้


1. สมาชิกที่จะได้รับเงินกู้พิเศษ จะต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี ในกรณีที่สมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อื่น ต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้และสหกรณ์ซึ่งตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมรวมกันไม่น้อยกว่าสองปีและเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือลูกจ้างประจำ และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของยอดเงินที่กู้ และต้องไม่อยู่ในระหว่างการผิดนัดงวดชำระหนี้กับสหกรณ์จนกว่าจะแก้ไขการผิดนัดงวดชำระหนี้นั้นจนแล้วเสร็จ

2. สมาชิกที่จะได้รับเงินกู้พิเศษใหม่ จะต้องส่งงวดชำระหนี้เงินกู้พิเศษเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่งวดตามลำดับในสัญญา

3. กำหนดงวดชำระหนี้เป็นรายเดือนต้นเงินรวมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดหรือส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย โดยหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ไม่เกินสองร้อยงวดตามสัญญาและไม่เกินระยะเวลาที่ผู้กู้มีอายุครบหกสิบปี


หลักประกันสำหรับเงินกู้พิเศษ

ที่ใช้อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากการจำนองรายอื่น จำนองเป็นหลักประกันเต็มจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้เต็มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ

(1) การใช้ที่ดินจำนองเป็นหลักประกัน ให้ถือราคาร้อยละแปดสิบของราคาประเมินของทางราชการ

(2) การใช้บุคคลค้ำประกัน สมาชิกหนึ่งคนสามารถค้ำประกันได้ในมูลค่าจำนวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท

(3) การใช้หุ้นค้ำประกันได้เต็มมูลค่าของหุ้นที่มีอยู่
 

เอกสารประกอบการยื่นกู้

(1) สำเนาบัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำ เจ้าของหลักทรัพย์ที่จะนำมาจำนองรวมทั้งคู่สมรส

(2) หนังสือรับรองเงินเดือนหรือเอกสารแสดงรายงานเงินเดือนของผู้กู้

(3) หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย

(4) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาจำนอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก. ใบประเมินราคาที่ดิน หนังสือยินยอม ฯลฯ

(5) เอกสารอื่นที่สหกรณ์เห็นว่าจำเป็นแก่การกู้รายนั้น


หลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อการศึกษา
จำนวนเงินกู้สำหรับสมาชิกต่อรายจำกัด ไม่เกิน 60,000 บาท กรณีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พิจารณาตามสัญญาจ้างคงเหลือ
ผู้ขอกู้จะต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา และต้องแสดงเอกสารหลักฐานระหว่างการศึกษา

คุณสมบัติของผู้กู้ มีดังนี้

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำกัด ยกเว้นสมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป

(2) เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือน

(3) ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในหกของวงเงินกู้

(4) ต้องไม่อยู่ในระหว่างการผิดนัดงวดชำระหนี้กับสหกรณ์ทุกสัญญาจนกว่าจะแก้ไขการผิดงวดชำระหนี้นั้นจนแล้วเสร็จ


สงวนลิขสิทธิ์โดย © สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำกัด All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (7910 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

สงวนลิขสิทธิ์ 2012 © สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำดัด
4/14-15 ถนนเทศบาล 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังวัดสุรินทร์ 32000 
Tel. 044-520717 , Fax 044-520717-17  จำนวนผู้เข้าชมเริ่มนับตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2555
themes by am